MNT22 2

MNT konferansen 2023

Utdanning for fremtidens arbeidsliv

Velkommen til MNT konferansen 2023 i Stavanger!

Utdanning for fremtidens arbeidsliv

For å møte kompetansebehovet i et arbeidsliv i rask endring, må vi utdanne kandidater som er rustet for omstilling og som kan bidra til videre utvikling av samfunnet. Dette er en utfordring til fagmiljøene hvordan utdanne studenter for fremtidens arbeidsliv?

MNT konferansen handler om utdanningskvalitet, og arrangeres hvert annet år. I 2023 vil vi sette søkelys på hvordan utdanningenes arbeidslivsrelevans kan styrkes, rekrutteringen økes og samhandlingen med arbeidslivet videreutvikles.

Vi inviterer til konferanse 16. og 17. mars 2023 i Stavanger. Innholdet bygger på innsendte konferansebidrag, sammen med andre relevante bidragsytere.
Les mer om innsending av konferansebidrag her >

Program kommer >
Påmelding kommer >


Program med lenker til artikler og møterom blir sendt ut til de påmeldte når påmeldingsfristen har gått ut.


Velkommen til konferanse.

Skjermbilde 2022 03 23 kl 11 52 06

Påmelding kommer her

Ved spørsmål – ta kontakt med Ingeborg Nymoen, e-post: ingeborg.nymoen@uis.no

Program med lenker til artikler og møterom blir sendt ut til alle påmelde.

Programmet er ikke klart, men vil bli publisert i god tid før konferansen.

Program kommer her >

Program med lenker til artikler og møterom blir sendt ut til de påmelde etter at påmeldingsfristen har gått ut.

Skjermbilde 2022 03 23 kl 11 52 06

Vi inviterer alle interesserte til å sende inn konferansebidrag. Frist for å melde interesse er mandag 17.oktober 2022.

Parallellsesjonene tar utgangspunkt i innsendte bidrag og forfatterne får mulighet til å presentere et utdrag og diskutere med deltagerne. Overordnet tema for konferansen er "Utdanning for fremtidens arbeidsliv", og vi ønsker å organisere parallellsesjonene i følgende undertema:

 • Praksis i utdanningen og samarbeid med arbeidsliv og industri
 • Hvordan bygge studieprogram for fremtiden? Hvordan vil rammeplan for ingeniørutdanningen se ut i fremtiden? Tverrfaglighet versus spesialisering, har vi bruk for spesialisten?
 • Studentrekruttering og attraktive studiesteder: Hva motiverer studentene?
 • Studentaktive lærings- og undervisningsformer
 • Digital kompetanse og bruk av digital teknologi

Ved innsending oppgir du hvilket undertema ditt bidrag tilhører. I år åpner vi for at bidragsytere også kan dele erfaringer fra eget arbeid uten krav om å utarbeide skriftlig konferansebidrag (proceedings). Malen for konferansebidrag kan brukes til alle typer bidrag, både for forskningsbidrag, og for bidrag basert på erfaringer/empiri fra eget arbeid.

Interesserte blir invitert til å dokumentere, dele og diskutere erfaringene sine og arbeidet sitt for å fremme utdanningskvalitet på MNT konferansen 2023. Konferansen vil inneholde både plenumssesjoner og parallellsesjoner med presentasjon og diskusjon av de aksepterte konferansebidragene.

Tidsfrister:

 • Melding av interesse. Sammendrag på inntil en side: 17.oktober 2022.
  Lenke til innsending her>
 • Tilbakemelding om akseptert bidrag: fredag 4.november 2022
 • Ferdig konferansebidrag på 3-5 sider: mandag 9.januar 2023
 • Tilbakemelding til forfattere: onsdag 15.februar 2023
 • Presentasjon på MNT-konferansen: 16.-17. mars 2023

Bidrag skal inneholde:

 • Tittel – maksimum 15 ord.
 • Forfattere og institusjon – husk og oppgi kontaktinformasjon for alle medvirkende forfattere.
 • Nøkkelord – inntil 5 nøkkelord, skal nevnes i innsendningsprosessen av bidrag.
 • En side med sammendrag – ca 300 ord i tillegg til referansar – totalt maksimum 1 side.
 • Endelig konferansebidrag, 3-5 sider.
 • Bidrag kan bli lasta opp i word- eller pdf-format.
 • Mal for sammendrag finner du her MN Tkonf2023 Abstracts Template
 • Mal for endelig konferansebidrag finn du her: Proceedings Template i Word-format
 • Overleaf-mal: https://www.overleaf.com/read/bnnfzqcfwtwr

Innsending:

Lenke til innsending av sammendrag her >

Lenke til innsending av endelig konferansebidrag kommer her >

Presentasjonsform:

Konferansen vil inkludere plenumssesjoner med inviterte foredragsholdere og parallellsesjoner med presentasjon og diskusjon av de aksepterte konferansebidragene. Bidragene vil kunne presenteres på ulike måter og vi oppfordrer til å legge tilrette for dialog og egne pedagogiske grep.

Språk for bidraget kan være norsk, annet skandinavisk språk eller engelsk.

Etter konferansen er det mulig å sende videreutviklet artikkel (5-8 sider) til review for presentasjon i Nordic Journal of STEM-Education i løpet av 2023. Tidsskriftet gir publiseringspoeng på nivå 1. Tidsskriftet er Open Access og publiserer løpende.

Den endelege artikkelen skal primært være reflekterande og ikke beskrivende, dvs. at teksten ikke bare beskriver hva som er gjort, men også reflekterer over hvorfor og hvordan – i tillegg til hva resultatene av undersøkelsene er. Dette skal være forankret i pedagogisk resonnement. Dette må fremkomme av sammendraget. Sammendraget og endeleg bidrag blir bedømt av reviewkomiteen.

Kriterium for review:

 • Relevans for formål og tema
 • Potensial for å stimulere til diskusjon om undervisning og læring
 • Interessant, generaliserbart og anvendeleg for undervisare i høyare utdanning generelt og MNT-utdanning spesielt
 • Refleksjon og diskusjon
 • Forankret i pedagogisk resonnement
 • Vitenskapelig formelle vurderingskriterium:
  • Er bidraget godt strukturert og formulert?
  • Er målene tydelig formulert?
  • Er metoden skildret og diskutert?
  • Er resultatene tydelig presentert og godt underbygd?
  • Er konklusjonen klar?
  • Er referansene relevante?
  • Reflekterer tittelen innholdet i artikkelen?
  • Gir bidraget noe nytt til feltet?

Reviewkomité

Reidar Lyng
,Redaktør for Nordic Journal of STEM Education (reidar.lyng@ntnu.no)
Carl Christian Thodesen
, OsloMet (Carl.Christian.Thodesen@oslomet.no)
Sehoya Cotner
, UiB (sehoya.cotner@uib.no)
Carita Augustsson, UiS (carita.augustsson@uis.no)
Bjørn Auestad
, UiS (bjorn.auestad@uis.no)
Hirpa Lemu
, UiS (hirpa.g.lemu@uis.no)

Temanummer MNT av tidsskriftet Uniped har publisert bidrag fra MNT-konferansen 2015. På nettsida til Nordic Journal of STEM-Education finnes en artikkelsamling fra MNT-konferansen 2021, i tillegg til videreutviklede artikler som er publisert i tidsskriftet. Dette kan gi inspirasjon for videre arbeid med Scolarship of Teaching and Learning, SoTL.

Skjermbilde 2022 03 23 kl 11 52 06

Kontaktpersonar

Open Access tidsskrift Nordic Journal of STEM Education

Artiklene som blir presentert på konferansen vil presentes på nettsidev til tidsskriftet som en spesialutgave.

I etterkant av konferansen vil det være mulig å videreutvikle konferansebidragene til artikler som kan sendes inn til fagfellevurdering for eventuell publisering av full artikkel i tidsskriftet. Vektleggingen av de formelle vitskapelige vurderingskriteriene vil være større for bidrag som blir vurdert for tidsskriftpublisering. Fagfellevurderte godkjende artikler i tidsskriftet vil gi publiseringspoeng.

Tidsskriftet Nordic Journal of STEM Education sin nettside: http://www.ntnu.no/ojs/index.php/njse

Skjermbilde 2022 03 23 kl 11 52 06

MNT konferansen har som formål å fremme kvaliteten og relevansen til MNT-utdanningene gjennom å bidra til forskingsbasert og vitskapeleg tilnærming til undervisning og læring – SoTL (Scholarship of Teaching and Learning).

Interesserte blir invitert til å dokumentere og dele arbeidet og erfaringene sine for å fremme utdanningskvalitet.

Målgruppe for konferansen

 • Vitenskapelig ansatte innen MNT-utdanningene
 • Personer som er aktive innenfor utdanningsledelse; dekaner, programansvarlige, undervisningsledere, administratorer og studieveiledere
 • Ansatte innen pedagogikk og fagdidaktikk innenfor MNT-utdanning
 • Utdanningene sine interessenter; ansatte i vidaregående opplæring og relevant arbeidsliv, og studenter

Målet til konferansen

 • Bidra til utvikling av kvaliteten og relevansen til MNT-utdanninger gjennom kunnskapsdeling og dialog
 • Oppmuntre til diskusjon om undervisning og læring i MNT-utdanning
 • Gi underviserene mulighet til å dokumentere og dele de pedagogiske erfaringene sine
 • Samle dokumenterte og evaluerte eksempler på gode og innsiktsfulle tanker og aktiviteter
 • Legge til rette for dialog mellom ulike aktørar (vitskapeleg ansatte, ledelse, studenter, administrasjon, vidaregående opplæring, arbeidsliv og internasjonale aktører)

Arrangørar av MNT konferansen 2023
Universitets- og høgskolerådet, UHR ved fagstrategisk enhet for matematikk, naturvitenskap og teknologi, Nasjonalt senter for realfagsrekruttering og Universitetet i Stavanger

Skjermbilde 2022 03 23 kl 11 52 06
Logo MN Tkonf2023 svart

Tid

16.-17. mars 2023

Sted

Universitet i Stavanger

For hvem

Konferansen retter seg i hovedsak mot undervisere i MNT-fag på universitet eller høyskole