O Moss mandat nsr no

Om oss

Tekst i tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet:

Nasjonalt senter for realfagsrekruttering skal samle, øke og spre kunnskap om tiltak som kan styrke rekrutteringen til de matematiske, naturvitenskapelige og teknologiske fagene (MNT-fagene) i høyere utdanning, både på kort og lang sikt. Det er særlig viktig å øke kvinneandelen til slike studier.

Ungdom under utdanning er primærmålgruppen for arbeidet. Senteret skal samarbeide tett med relevant arbeidsliv, utdanningsinstitusjoner og andre aktører i samfunnet for å styrke stillingen til MNT-fagene i samfunnet. Det er viktig å arbeide for å styrke kontakten mellom arbeidslivet og utdanningssektoren på både sentralt og regionalt nivå.

Senteret skal opprettholde prosjektet ENT3R. MNT-konferansen og prosjektet Rollemodell har fått gode evalueringer og vi anbefaler at disse opprettholdes.

NSR har gjort følgende operasjonalisering av mandatet:

  • Vi skal styrke de matematiske, naturvitenskapelige og teknologiske fagenes stilling i samfunnet. Vi skal vise frem mulighetene innen realfag og teknologi og gjøre dem mer attraktive for unge som skal ta sine utdanningsvalg.
  • Vi skal bidra til å øke rekrutteringen av MNT-kompetanse til samfunn og arbeidsliv
  • Vi skal bidra til å styrke kontakten mellom arbeidsliv og utdanningssektor.
  • Vi skal arbeide for å bedre kjønnsbalansen innenfor realfagsutdanninger og yrker.
  • Vi skal samarbeide med andre aktører innen rekruttering til realfag for å sikre et helhetlig perspektiv og effektiv utnyttelse av ressurser.
  • Vi skal ha en pådriver- og utviklerrolle i faglige spørsmål. Vi skal utvikle, samle og spre informasjon og kunnskap om forhold som bidrar til realfagsrekruttering.
  • Vi skal bruke vår kunnskap til å utvikle tiltak som kan øke rekrutteringen av elever til realfag og teknologi, og legge til rette for at andre aktører kan benytte og drifte slike tiltak på lokalt nivå.