O Moss mandat nsr no

Om oss

Tekst i tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet:

Nasjonalt senter for realfagsrekruttering skal samle, øke og spre kunnskap om tiltak som kan styrke rekrutteringen til de matematiske, naturvitenskapelige og teknologiske fagene (STEM-fagene) i høyere utdanning, både på kort og lang sikt. Det er særlig viktig å øke kvinneandelen til slike studier.

Ungdom under utdanning er primærmålgruppen for arbeidet. Senteret skal samarbeide tett med relevant arbeidsliv, utdanningsinstitusjoner og andre aktører i samfunnet for å styrke stillingen til STEM-fagene i samfunnet. Det er viktig å arbeide for å styrke kontakten mellom arbeidslivet og utdanningssektoren på både sentralt og regionalt nivå.

Senteret skal opprettholde prosjektet ENT3R. MNT-konferansen og prosjektet Rollemodell har fått gode evalueringer og vi anbefaler at disse opprettholdes.

NSR har gjort følgende operasjonalisering av mandatet:

  • Vi skal styrke de matematiske, naturvitenskapelige og teknologiske fagenes stilling i samfunnet.
  • Vår primære målgruppe er unge som skal ta sine utdanningsvalg. Et viktig mål er å øke deres valgkompetanse.
  • Vi skal bidra til å øke rekrutteringen av STEM-kompetanse til samfunn og arbeidsliv. Dette gjør vi ved å vise frem mulighetene innen realfag og teknologi.
  • Vi skal bidra til økt mangfold i rekrutteringen, og økt kvinneandel innenfor spesifikke fagretninger.
  • Vi skal skape arenaer for samarbeid mellom arbeidslivet og utdanningssektoren. Dette er spesielt viktig for å vise frem fagenes samfunnsrelevans.
  • Vi skal samarbeide med andre aktører innen rekruttering til realfag for å sikre et helhetlig perspektiv og effektiv utnyttelse av ressurser.
  • Vi skal ha en pådriver- og utviklerrolle i faglige spørsmål. Vi skal utvikle, samle og spre informasjon og kunnskap om forhold som bidrar til realfagsrekruttering.
  • Vi skal bruke vår kunnskap til å utvikle tiltak som kan øke rekrutteringen av elever til realfag og teknologi, og legge til rette for at andre aktører kan benytte og drifte slike tiltak på lokalt nivå.