STEM eko2

Tiltak og prosjekter

Stadig færre unge velger realfag. Dette står i sterk kontrast til behovet for kompetanse i Norge. Skal vi klare å snu trenden, må vi gå sammen på tvers av sektorer, og få til et skikkelig realfagsløft.

Vi trenger at flere velger STEM-fagene (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Tilgang på riktig kompetanse, og utnyttelse av hele rekrutteringsgrunnlaget, er avgjørende for å møte samfunnsutfordringene på områder som klima, digitalisering, energi og helse.

Et STEM-økosystem er et regionalt nettverk som skal legge til rette for god samhandling. Skoler, høyere utdanning, vitensentre, politikere og næringsliv har et felles oppdrag i å skape begeistring og nysgjerrighet for realfagene. Sammen kan vi bidra til å øke realfagskapitalen og valgkompetansen hos de som står foran utdannings- og yrkesvalg.

Det finnes heldigvis et stort engasjement for realfagsrekruttering, og det er allerede mange flotte aktiviteter og tiltak. Et regionalt nettverket som STEM-økosystem vil gjøre det lettere å finne relevante aktiviteter, og å samarbeide på tvers av sektorer om nye tiltak som skaper entusiasme og begeistring for realfag og teknologi. Det er når vi spiller på lag at vi får ting til å skje!

Lignende nettverk for samarbeid er etablerte i flere andre land. Les mer om STEM-økosystem her.

STE Mokosystem
Illustrasjon av et STEM-økosystem.

Mål for prosjektet
Pilotprosjektet STEM-økosystem skal bidra til å møte regionale kompetansebehov ved å

 • styrke og legge til rette for økt samhandling mellom skoler, universitet og næringsliv i regionen,
 • øke andelen elever med realfagskompetanse fra videregående skole,
 • øke andelen som velger å studere realfag og teknologi ved UiT.

Delmål
Prosjektet skal nå overordnede mål gjennom følgende delmål:

 • Kartlegge muligheter for STEM-økosystem i regionen, og identifisere mangler og potensiale for videreutvikling
 • Legge til rette for samarbeid og kunnskapsutveksling mellom aktører som har interesse for økt rekruttering til realfag og teknologi
 • Tilgjengeliggjøre informasjon om aktiviteter i regionen, og gjøre det lettere å invitere eksterne aktører til skoler, læringsarenaer og andre møteplasser
 • Utvikle nye og forbedre eksisterende tiltak i samarbeid med andre
 • Synliggjøre muligheter for STEM-utdanning og karriere i regionen
 • Støtte opplegg som viser realfagenes relevans gjennom praktiske aktiviteter
 • Evaluere pilotprosjektet og utforme verktøy og retningslinjer for etablering av STEM-økosystem i andre regioner i Norge
 • Kartlegge og jobbe for videre finansiering av prosjektet.

Prosjektperioden er 2021 til 2024. Har du innspill, vil du bidra, eller ønsker du mer informasjon? Ta gjerne kontakt med prosjektleder Elin Glad: elin.a.glad@uit.no

STE Mlogo