STEM eko2

Tiltak og prosjekter

Et STEM-økosystem er en modell for et regionalt, sektorovergripende nettverk som gir unge økt mulighet til å utvikle kunnskap om og engasjement for STEM-fagene. Nettverket skal bidra til å møte det regionale kompetansebehovet innen realfag og teknologi.

Prosjektet er et samarbeid mellom Nasjonalt senter for realfagsrekruttering og UiT Norges arktiske universitet.

I Hurdalsplattformen har regjeringen slått fast at de vil «trappe opp talet på nye studieplassar, med opptrappingsplanar for område med særleg stort kompetansebehov, som læraryrket, sjukepleie, realfag, IKT og medisin». Arbeid med realfagsrekruttering må ha fokus på både volum og mangfold. Tilgang på riktig kompetanse, og utnyttelse av hele rekrutteringsgrunnlaget, er avgjørende for å møte samfunnsutfordringene på områder som klima, energi og helse, både i dag og i framtida.

Det finnes et utall ulike rekrutteringsaktiviteter og tiltak for utdanninger innen STEM-fagene (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Disse er initiert av flere ulike instanser og nivåer i UH-sektoren, øvrig offentlig sektor, privat næringsliv, interesseorganisasjoner og andre aktører. Alle aktørene bidrar på sin måte til å tette gapet mellom kompetansebehovet og øke antall studenter til realfag og teknologi. Det er svært positivt med engasjement for realfagsrekruttering. De mange ulike initiativene bidrar imidlertid til å gjøre det vanskeligere å vite om relevante tiltak og navigere blant dem. Det er også vanskelig å måle effekten av de enkelte tiltakene.

Et STEM-økosystem legger til rette for samarbeid mellom skole, høyere utdanningsinstitusjoner, vitensentre, organisasjoner og næringsliv. Økosystemet skapes i et nettverk av aktører som jobber for økt interesse for, kunnskap om og rekruttering til real- og teknologifag.

Forskning viser at strategisk studentrekruttering over lengre tid er det som gir resultater. Et STEM-økosystem organiserer og koordinerer ulike aktører og tiltak slik at man jobber målrettet, sammen. Modellen inkluderer en helhetlig og langsiktig oversikt som skal gjøre det lettere å se hvor og når ulike tiltak kan eller bør settes inn.

Et STEM-økosystem har potensialet til å

 • engasjere ungdom som er underrepresentert i STEM-utdanning til å delta i læringsopplevelser hvor de erfarer fagenes mangfold,
 • tilpasse læringsmuligheter som gjenspeiler virkeligheten ungdom lever i, slik at læring også skjer på hjemmebane, på nett og i det daglige,
 • ruste lærere til å enda bedre forstå læringskonteksten til unge mennesker og bidra til aktiv og samarbeidende læring,
 • oppmuntre unge til å finne glede i å lære gjennom å eksperimentere og utforske,
 • øke rekrutteringen til STEM-utdanninger og yrker.

Lignende plattformer for samarbeid er etablerte i flere andre land. Les mer om STEM-økosystem her.

STE Mokosystem
Illustrasjon av et STEM-økosystem.

Mål for prosjektet
Prosjektet STEM-økosystem skal bidra til å møte det regionale kompetansebehovet innen realfag og teknologi, og utvikle landsdelen i en bærekraftig retning ved å

 • styrke og legge til rette for økt samhandling mellom skoler, universitet og næringsliv i regionen,
 • øke andelen elever med realfagskompetanse fra videregående skole,
 • øke andelen som velger å studere realfag og teknologi ved UiT.

Prosjektet skal utvikle en sektoroverbyggende økosystemmodell som skal kunne overføres til andre regioner i Norge. Prosjektet skal ha tiltak som bygger realfagskapital og bidrar til at unge får et godt kunnskaps- og erfaringsgrunnlag for å kunne ta gjennomtenkte utdanningsvalg.

Delmål
Prosjektet skal nå overordnede mål gjennom følgende delmål:

 • Kartlegge muligheter for STEM-økosystem i regionen, og identifisere mangler og potensiale for videreutvikling
 • Legge til rette for tverrfaglig samarbeid og kunnskapsutveksling mellom relevante aktører som har interesse for økt rekruttering til realfag og teknologi
 • Lage oversikt og tilgjengeliggjøre informasjon om aktiviteter i regionen, og gjøre det enkelt å invitere eksterne aktører til skoler, læringsarenaer og andre møteplasser
 • Utvikle nye og forbedre eksisterende tiltak i samarbeid med skoler og næringsliv
 • Synliggjøre muligheter for STEM-utdanning og karriere i regionen
 • Vise teknologi-og realfagenes aktualitet gjennom praktiske aktiviteter
 • Evaluere pilotprosjektet og utforme verktøy og retningslinjer for etablering av STEM-økosystem i andre regioner i Norge
 • Kartlegge og jobbe for videre finansiering av prosjektet ved UiT.

Prosjektperiode er 2021 til 2024. Har du innspill, vil du bidra, eller ønsker du mer informasjon? Ta kontakt med prosjektleder Elin Glad: elin.a.glad@uit.no

STE Mlogo