STEM eko2

Tiltak og prosjekter

Et STEM-økosystem er et nettverk som skal styrke samhandlinga mellom skoler, høyere utdanning og næringsliv.

For å bidra til å møte det regionale kompetansebehovet innen realfag og teknologi, og utvikle landsdelen i en bærekraftig retning, må vi snakke sammen!

Vi trenger at flere velger STEM-fagene (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Tilgang på riktig kompetanse, og utnyttelse av hele rekrutteringsgrunnlaget, er avgjørende for å møte samfunnsutfordringene på områder som klima, digitalisering, energi og helse.

Skoler, høyere utdanning, vitensentre, politikere og næringsliv har et felles oppdrag i å skape begeistring og nysgjerrighet for realfagene. Sammen kan vi bidra til å øke realfagskapitalen og valgkompetansen hos de som står foran utdannings- og yrkesvalg.

Det er heldigvis et stort engasjement for realfagsrekruttering, og det finnes mange flotte rekrutteringsaktiviteter og -tiltak.De mange ulike initiativene bidrar imidlertid til å gjøre det vanskeligere å vite om relevante tiltak og navigere blant dem. Uten en ordentlig oversikt, er det også vanskelig å måle effekten av de enkelte tiltakene.

Et STEM-økosystem skal tilgjengeliggjøre en oversikt over aktiviteter i regionen, og legge til rette for gode samarbeid. Det er når vi spiller på lag at vi får ting til å skje.

Lignende plattformer for samarbeid er etablerte i flere andre land. Les mer om STEM-økosystem her.

STE Mokosystem
Illustrasjon av et STEM-økosystem.

Mål for prosjektet
Prosjektet STEM-økosystem skal bidra til å møte det regionale kompetansebehovet innen realfag og teknologi, og utvikle landsdelen i en bærekraftig retning ved å

 • styrke og legge til rette for økt samhandling mellom skoler, universitet og næringsliv i regionen,
 • øke andelen elever med realfagskompetanse fra videregående skole,
 • øke andelen som velger å studere realfag og teknologi ved UiT.

Delmål
Prosjektet skal nå overordnede mål gjennom følgende delmål:

 • Kartlegge muligheter for STEM-økosystem i regionen, og identifisere mangler og potensiale for videreutvikling
 • Legge til rette for tverrfaglig samarbeid og kunnskapsutveksling mellom relevante aktører som har interesse for økt rekruttering til realfag og teknologi
 • Lage oversikt og tilgjengeliggjøre informasjon om aktiviteter i regionen, og gjøre det enkelt å invitere eksterne aktører til skoler, læringsarenaer og andre møteplasser
 • Utvikle nye og forbedre eksisterende tiltak i samarbeid med skoler og næringsliv
 • Synliggjøre muligheter for STEM-utdanning og karriere i regionen
 • Støtte opplegg som viser teknologi-og realfagenes aktualitet gjennom praktiske aktiviteter
 • Evaluere pilotprosjektet og utforme verktøy og retningslinjer for etablering av STEM-økosystem i andre regioner i Norge
 • Kartlegge og jobbe for videre finansiering av prosjektet.

Prosjektperiode er 2021 til 2024. Har du innspill, vil du bidra, eller ønsker du mer informasjon? Ta kontakt med prosjektleder Elin Glad: elin.a.glad@uit.no

STE Mlogo