STEM eko2

Tiltak og prosjekter

For å bidra til å møte det regionale kompetansebehovet innen realfag og teknologi, og utvikle landsdelen i en bærekraftig retning, må vi snakke sammen på tvers av sektorer. Et STEM-økosystem er et nettverk som skal styrke samhandlinga mellom skoler, høyere utdanning og næringsliv.

Prosjektet er et samarbeid mellom Nasjonalt senter for realfagsrekruttering og UiT Norges arktiske universitet.

Vi trenger at flere velger STEM-fagene (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Tilgang på riktig kompetanse, og utnyttelse av hele rekrutteringsgrunnlaget, er avgjørende for å møte samfunnsutfordringene på områder som klima, digitalisering, energi og helse.

Skoler, høyere utdanning, vitensentre, organisasjoner og næringsliv har et felles oppdrag i å skape begeistring og nysgjerrighet for realfagene. Vi må øke realfagskapitalen og valgkompetansen hos de som står foran utdannings- og yrkesvalg.

Det er heldigvis et stort engasjement for realfagsrekruttering, og det finnes mange flotte rekrutteringsaktiviteter og tiltak. Alle tiltakene bidrar på sin måte til å tette gapet mellom kompetansebehovet og øke antall studenter til realfag og teknologi.

De mange ulike initiativene bidrar imidlertid til å gjøre det vanskeligere å vite om relevante tiltak og navigere blant dem. Uten en ordentlig oversikt, er det også vanskelig å måle effekten av de enkelte tiltakene.

Et STEM-økosystem skal tilgjengeliggjøre en oversikt over aktiviteter i regionen, og legge til rette for gode samarbeid. Det er når vi spiller på lag at vi får ting til å skje.

Lignende plattformer for samarbeid er etablerte i flere andre land. Les mer om STEM-økosystem her.

STE Mokosystem
Illustrasjon av et STEM-økosystem.

Mål for prosjektet
Prosjektet STEM-økosystem skal bidra til å møte det regionale kompetansebehovet innen realfag og teknologi, og utvikle landsdelen i en bærekraftig retning ved å

 • styrke og legge til rette for økt samhandling mellom skoler, universitet og næringsliv i regionen,
 • øke andelen elever med realfagskompetanse fra videregående skole,
 • øke andelen som velger å studere realfag og teknologi ved UiT.

Delmål
Prosjektet skal nå overordnede mål gjennom følgende delmål:

 • Kartlegge muligheter for STEM-økosystem i regionen, og identifisere mangler og potensiale for videreutvikling
 • Legge til rette for tverrfaglig samarbeid og kunnskapsutveksling mellom relevante aktører som har interesse for økt rekruttering til realfag og teknologi
 • Lage oversikt og tilgjengeliggjøre informasjon om aktiviteter i regionen, og gjøre det enkelt å invitere eksterne aktører til skoler, læringsarenaer og andre møteplasser
 • Utvikle nye og forbedre eksisterende tiltak i samarbeid med skoler og næringsliv
 • Synliggjøre muligheter for STEM-utdanning og karriere i regionen
 • Støtte opplegg som viser teknologi-og realfagenes aktualitet gjennom praktiske aktiviteter
 • Evaluere pilotprosjektet og utforme verktøy og retningslinjer for etablering av STEM-økosystem i andre regioner i Norge
 • Kartlegge og jobbe for videre finansiering av prosjektet.

Prosjektperiode er 2021 til 2024. Har du innspill, vil du bidra, eller ønsker du mer informasjon? Ta kontakt med prosjektleder Elin Glad: elin.a.glad@uit.no

STE Mlogo