STEM eko2

Tiltak og prosjekter

STEM-økosystem er regionale nettverk som legger til rette for god samhandling om realfagsrekruttering. Stadig færre unge velger realfag, og dette står i sterk kontrast til behovet for kompetanse i Norge. Skal vi klare å snu trenden, må vi gå sammen på tvers av sektorer, og få til et skikkelig realfagsløft.

Flere må velge STEM-fagene (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Tilgang på riktig kompetanse, og utnyttelse av hele rekrutteringsgrunnlaget, er avgjørende når vi skal møte samfunnsutfordringene på områder som klima, digitalisering, energi og helse.

Skoler, høyere utdanning, vitensentre, politikere og næringsliv har et felles oppdrag i å skape begeistring og nysgjerrighet for realfagene. Spiller vi på lag, kan vi bidra til å øke realfagskapitalen og valgkompetansen hos de som står foran utdannings- og yrkesvalg.

I nettverkene samles vi som har økt rekruttering som felles mål. Sammen sitter vi på mye kunnskap, innsikt, engasjement og vilje. Nettverkene gjør det lettere å finne relevante aktiviteter, og å samarbeide på tvers av sektorer om tiltak som skaper interesse og entusiasme for realfag og teknologi. I et økosystem av aktører kan vi jobbe langsiktig og strategisk med realfagsrekruttering – og det er det som fungerer!

Lignende nettverk for samarbeid og samskaping er etablerte flere steder i verden, også i våre naboland. Blant annet har Finland et LUMA-økosystem, med 13 regionale nettverk som jobber på tvers av sektorer for å inspirere barn og unge til å velge realfag og teknologi.

STE Mokosystem
Illustrasjon av et STEM-økosystem.

Mål for prosjektet
Pilotprosjektet STEM-økosystem skal bidra til å møte regionale kompetansebehov gjennom å:

 • styrke og legge til rette for økt samhandling mellom skoler, universitet og næringsliv i regionen,
 • øke andelen elever med realfagskompetanse fra videregående skole,
 • øke andelen som velger å studere realfag og teknologi ved UiT.

Delmål
Prosjektet skal nå overordnede mål gjennom følgende delmål:

 • Kartlegge muligheter for STEM-økosystem i regionen, og identifisere mangler og potensiale for videreutvikling
 • Legge til rette for samarbeid og kunnskapsutveksling mellom aktører som har interesse for økt rekruttering til realfag og teknologi
 • Tilgjengeliggjøre informasjon om aktiviteter i regionen, og gjøre det lettere å invitere eksterne aktører til skoler, læringsarenaer og andre møteplasser
 • Utvikle nye og forbedre eksisterende tiltak i samarbeid med andre
 • Synliggjøre muligheter for STEM-utdanning og karriere i regionen
 • Støtte opplegg som viser realfagenes relevans gjennom praktiske aktiviteter
 • Evaluere pilotprosjektet og utforme verktøy og retningslinjer for etablering av STEM-økosystem i andre regioner i Norge
 • Kartlegge og jobbe for videre finansiering av prosjektet.

Vi jobber med finansiering og retningslinjer for etablering av STEM økosystem i hele landet.

Nasjonale mål

Imøtekomme regionale kompetansebehov ved å:

 • Øke realfagskapital og valgkompetanse hos unge som står foran et utdanningsvalg
 • Koordinere og legge til rette for regional samhandling mellom skoler, utdanning og arbeidsliv
 • Synliggjøre, videreutvikle og oppskalere regionale og nasjonale rekrutteringstiltak

NSR vil være koordinator for de regionale økosystemene på nasjonalt nivå.

Prosjektperioden for pilotprosjektet er 2021 til 2024. Har du innspill, vil du bidra, eller ønsker du mer informasjon? Ta gjerne kontakt med prosjektleder Elin Glad. For mer informasjon om hvordan vi jobber nasjonalt, kontakt seniorrådgiver i NSR, Silje A. Wolff: silje.wolff@realfagsrekruttering.no.


STE Mlogo