STEM FF nett5

Tiltak og prosjekter

Felles mobilisering for STEM-fagene.

Bakgrunn

Prosjektet er et samarbeid mellom Tekna, NITO, IKT Norge, Abelia, Fellesforbundet og Nasjonalt senter for realfagsrekruttering.

Behovet for kompetanse innen STEM-fagene (science, technology, engineering, mathematics) er økende i alle deler av arbeidslivet, og mangelen etter denne typen kompetanse medfører betydelige negative konsekvenser for økonomisk vekst og velferdsøkning. Norske bedrifter må si nei til ordrer og oppgaver, de har stillinger de ikke får besatt og må utsette utviklings- og innovasjonsoppgaver på grunn av manglende kompetanse. STEM-kompetanse er nøkkelen til å løse mange av de store utfordringene vi står ovenfor når det gjelder digitalisering, energi, helse, klima og bærekraft. Både volum og mangfold i rekrutteringen må opp, og antall studieplasser innen fagområder med stort rekrutteringsbehov må økes.

For å møte den stigende etterspørselen i et arbeidsliv i rask endring, og den omstillingen samfunnet skal igjennom i det grønne skiftet, er behovet for en ny og gjennomgående teknologi- og realfagssatsing større en noen gang.

Endringer tar tid, men vi vet hva som motiverer og trigger realfagsinteresse hos barn og unge. STEM for fremtiden vil arbeide for å styrke teknologi- og realfagene i grunnskolen og videregående skole; både yrkesfag og studieforberedende utdanningsprogram. Vi vil bedre rammevilkårene for de teknologitunge utdanningene i høyere utdanning og legge til rette for økt samarbeid mellom skole, utdanning og arbeidsliv.

Vil du støtte arbeidet?

Ønsker du å stille deg bak vår satsing er du velkommen til å bli samarbeidspartner i STEM for fremtiden. Som partner blir dere invitert med i en arbeidsgruppe og dere vil bli invitert til årlige nettverksmøter. Registrer deg eller ta kontakt for mer info.

Bli samarbeidspartner

Fyll ut et enkelt skjema og bli samarbeidspartner her >

Mål og delmål

Hovedmålet med satsingen er å mobilisere til felles innsats for å sikre Norges kompetansebehov og øke rekrutteringen til STEM utdanninger og arbeidsliv.

Hovedmålet skal nås gjennom følgende delmål:

 • Styrke teknologi- og realfagene i skolen gjennom økt lærerkompetanse og læremidler av god kvalitet ved å:
  • vise teknologi- og realfagenes aktualitet gjennom praktiske og aktiviserende elevaktiviteter
  • styrke undervisningen i håndverk/praksisfag, naturfag og teknologi gjennom skoleverksteder og samarbeid med lokalt næringsliv
  • gi alle lærere rett og plikt til videre- og etterutdanning i tråd med læringsmålene i fagfornyelsen
  • videreføre og styrke tilskuddsordningen for innkjøp av digitale læremidler under “den teknologiske skolesekken” for å unngå digitalt utenforskap og sikre barns krav til personvern
 • Bedre rammevilkårene for ingeniør- og teknologiutdanningene med mål om å øke antall studieplasser og styrke rekrutteringen ved å:
  • sikre langsiktig finansiering, god infrastruktur, rekrutteringsplan for vitenskapelig ansatte og undervisere, samt oppdatert utstyr ved utdanningsinstitusjonen
  • øke antall studieplasser innen teknologiske fag og tilbudet av spesialiserte IKT utdanninger
  • styrke lærlingemodellen i bedrifter for de tekniske lærefagene i videregående opplæring
  • opprette flere fagskoleplasser innen teknologiske fag
 • Etablere STEM-økosystem i samarbeid med skole, utdanning og arbeidsliv for å:
  • styrke offentlig- private samarbeid gjennom regionale økosystem
  • øke volumet og mangfoldet i rekrutteringen til teknologi- og realfag, herunder flere kvinner
  • synliggjøre, videreutvikle og oppskalere regionale og nasjonale rekrutteringstiltak
  • sørge for kontinuitet og sammenheng i rekrutteringstiltak rettet mot ulike aldersgrupper

Satsingen må ha en lokal og regional forankring og være basert på felles nasjonale virkemidler, slik at barn og unge over hele landet får de samme mulighetene.

Slik jobber vi politisk

Nasjonalt senter for realfagsrekruttering er partipolitisk uavhengig, og er på ingen måte knyttet til et eller flere politiske partier. Tvert imot jobber vi med å påvirke de politikere som til enhver tid kan bidra til de endringene vi ønsker å oppnå.

Vårt politiske arbeid er rettet mot økt mangfold og rekruttering til realfag, og kan deles inn i tre områder:

 • Aktiv dialog med politikere både lokalt og nasjonalt
 • Arrangere debatter, seminar og foredrag
 • Ha en tydelig stemme i den offentlige debatten
FF positiv