STEM FF nett5

Tiltak og prosjekter

Taktskifte for realfag og teknologi - en ny og gjennomgående teknologi- og realfagssatsing.

Bakgrunn

Prosjektet er et samarbeid mellom IKT Norge, NHO, Abelia, Tekna, NITO, LO og Nasjonalt senter for realfagsrekruttering.

Behovet for kompetanse innen STEM-fagene (science, technology, engineering, mathematics) er økende i alle deler av arbeidslivet, og kompetansemangelen medfører betydelige negative konsekvenser for økonomisk vekst og velferdsøkning. Både offentlig sektor og næringslivet skriker etter STEM- kompetanse, som også er nøkkelen til å løse utfordringer innenfor områder som klima, energi, helse og utdanning. Skal Norge henge med i en stadig tøffere internasjonal konkurranse må vi hevde oss i toppen innen STEM fagene.

Endringer tar tid, og vi vet hva som motiverer og trigger interesse hos barn og unge. Elevene trenger blant annet praktiske øvelser og kunnskap om hvordan fagene brukes, og møter med rollemodeller som har erfaring fra arbeidslivet. Dette kan vi få til ved å legge bedre til rette for samarbeid mellom lokalt og regionalt næringsliv, lokale myndigheter, utdanningssektoren og skoleverket.

I Hurdalsplattformen har regjeringen slått fast at de vil «trappe opp talet på nye studieplassar, med opptrappingsplanar for område med særleg stort kompetansebehov, som læraryrket, sjukepleie, realfag, IKT og medisin». Både volum og mangfold i rekrutteringen må opp, og antall studieplasser innen fagområder med stort rekrutteringsbehov må økes.

For å møte den stigende etterspørselen i et arbeidsliv i rask endring, og den omstillingen samfunnet skal igjennom i det grønne skiftet, er behovet for en ny og gjennomgående teknologi- og realfagssatsning større en noen gang.

Mål for satsningen

Hovedmålet med satsingen er å mobilisere til felles innsats for å sikre Norges kompetansebehov og øke rekrutteringen til STEM utdanninger og arbeidsliv.

Hovedmålet skal nås gjennom følgende delmål:

  • Styrke samarbeidet mellom aktører og sektorer, spesielt utdanning og arbeidsliv

  • Vise teknologi- og realfagenes aktualitet gjennom praktisk og aktiviserende undervisning

  • Skape faglig samarbeid og kunnskapsutveksling

  • Øke mangfoldet i rekrutteringen

Satsingen må ha en lokal og regional forankring og være basert på felles nasjonale virkemidler, slik at barn og unge over hele landet får de samme mulighetene.
NSR har sammen med UiT Tromsø etablert et pilotprosjekt for å utvikle en sektoroverbyggende økosystemmodell som skal kunne overføres til andre regioner i Norge.

FF positiv