STEM FF nett5

Tiltak og prosjekter

Felles mobilisering for STEM-fagene.

Bakgrunn

Prosjektet er et samarbeid mellom Tekna, NITO, IKT Norge, Abelia, Fellesforbundet og Nasjonalt senter for realfagsrekruttering.

Behovet for kompetanse innen STEM-fagene (science, technology, engineering, mathematics) er økende i alle deler av arbeidslivet, og mangelen etter denne typen kompetanse medfører betydelige negative konsekvenser for økonomisk vekst og velferdsøkning. Norske bedrifter må si nei til ordrer og oppgaver, de har stillinger de ikke får besatt og må utsette utviklings- og innovasjonsoppgaver på grunn av manglende kompetanse. STEM-kompetanse er nøkkelen til å løse mange av de store utfordringene vi står ovenfor når det gjelder digitalisering, energi, helse, klima og bærekraft. Både volum og mangfold i rekrutteringen må opp, og antall studieplasser innen fagområder med stort rekrutteringsbehov må økes.

For å møte den stigende etterspørselen i et arbeidsliv i rask endring, og den omstillingen samfunnet skal igjennom i det grønne skiftet, er behovet for en ny og gjennomgående teknologi- og realfagssatsing større en noen gang.

Endringer tar tid, men vi vet hva som motiverer og trigger realfagsinteresse hos barn og unge. STEM for fremtiden vil arbeide for å styrke teknologi- og realfagene i grunnskolen og videregående skole; både yrkesfag og studieforberedende utdanningsprogram. Vi vil bedre rammevilkårene for de teknologitunge utdanningene i høyere utdanning og legge til rette for økt samarbeid mellom skole, utdanning og arbeidsliv.

Vil du støtte arbeidet?

Vi ønsker å engasjere et bredt lag av offentlige og private aktører. Det kan være organisasjoner, bedrifter, skoler, klynger, kommuner og andre som ønsker å bidra inn i en felles mobilisering for rekruttering til STEM-fagene. Ønsker du å stille deg bak vår satsing og løfte frem budskapet sammen med oss kan du registrere deg her, eller ta kontakt for mer info.

Registrerte samarbeidspartnere vil bli invitert til nettverksmøter en gang i året og får mulighet til å komme med innspill og anbefalinger til vårt arbeid. Dere vil motta nyhetsbrev om våre aktiviteter og kan bli med i arbeidsgrupper på aktuelle tema.

FF positiv