Kunnskap nsr no8

STEM Learning Ecosystems konferanse, Cleveland høsten 2019

21.-23. oktober 2019 deltok Nasjonalt senter for realfagsrekruttering (NSR) på konferanse i regi av «the STEM Learning Ecosystems Initiative» i Cleveland, USA.

Konferansen er en møteplass for regionale nettverk med felles mål om samhandling og koordinering av aktiviteter for å stimulere til økt interesse og læring i STEM fagene hos barn og unge. De regionale nettverkene består av representanter fra næringsliv, stat, utdanningsinstitusjoner og kunnskapsbedrifter, skoleledere og andre som tilbyr STEM-fremmende aktiviteter og tiltak.

Nøkkelpersoner i nettverket eller økosystemet utarbeider felles planer og strategier for å øke kvaliteten på- og synergiene mellom ulike læringstilbud regionalt og nasjonalt. Konferansen er en av nøkkelplattformene for utveksling av erfaringer og ekspertise i økosystemene, og utgjør et praksisfellesskap for involverte partnere. En tilsvarende modell med regionale nettverk er noe vi ser på i arbeidet med å øke samhandlingen mellom aktører som arbeider for rekruttering til realfag i Norge.

Konferansen var også en viktig arena for nettverksbygging og videre internasjonalt samarbeid. Som et ledd i videre kunnskaps- og erfaringsdeling ble Mark Sicilliano (partner i TIES: Teaching Institute for Excellense in STEM) invitert til oss og holdt et inspirerende foredrag om «STEM learning Ecosystems» ved Nordisk STEM konferanse arrangert av NSR i Trondheim 5-6. november 2019.

STEM ecosystems

Konferansen inneholdt mange ulike faglige foredrag og workshops om prosjekter og aktiviteter ledet av aktører i de regionale nettverkene. Her fikk vi innblikk i hvordan STEM fagene undervises i ulike deler av USA, ettermiddags- og skoleferietilbud for å fremme realfagskompetanse osv.; hele tiden med referanse til hvordan økosystemene jobber for å koordinere aktivitetene som en del av et system eller nettverk større enn hver enkelt aktivitet. Ett eksempel er «pop-up science» tilstelninger arrangert av lokale frivillige i samarbeid med skoler, lærere, bedrifter og inviterte fagpersoner. Pop-up science har flere steder blitt faste månedlige familiearrangementer med skiftende tema (f. eks «metal mania» og «go green» med fokus på hhv. hverdagskjemi og resirkulering).

I gruppearbeidet oppstod gode diskusjoner knyttet til hastigheten på endringer innen fagområdene realfag- og teknologi; hvordan utviklingen både bidrar til å gjøre fagene mer spennende og aktuelle men også kan være utfordrende å henge med på i forhold til å tilby relevant utdanning og praksis. Her ble problembaserte læringsmetoder og utvikling av egenskaper og arbeidsmetoder fremhevet fremfor spesialisering og opplæring rettet mot enkeltyrker. Det var også et sterkt fokus på hvordan få flere jenter og kvinner inn i STEM fag- og yrker, betydninger av rollemodeller og gratis leksehjelp. Dette ga både en bekreftelse på relevansen av våre pågående tiltak, og inspirasjon til videreutvikling.

En annen viktig observasjon var hvor ulikt de ulike økosystemene var strukturert, avhengig av hvilke nøkkelpartnere som var involvert og tilpasset lokale forskjeller. Det tar tid å finne riktige personer og utarbeide gode og omforente mål. Et velfungerende økosystem jobber utfra veletablerte målsetninger og planer, der alle partnere har utbytte og ser nytten av resultatene for seg selv og i samfunnet.

Noen stikkord ved planlegging og oppstart av regionale økosystemer:

  • Definer regionale grupper, undergrupper og nasjonale fokusgrupper
  • Få oversikt over område, kartlegg tilgjengelig kompetanse og sentrale aktiviteter
  • Få oversikt over STEM fremmende tiltak i ulike områder og rettet mot ulike aldersgrupper
  • Bruk tid på å definere roadmap og felles visjon/mål