Kunnskap nsr no7

Fremtidige kompetansebehov III – læring og kompetanse i alle ledd

Mandag 10. februar 2020 ble den tredje og siste rapporten fra Kompetansebehovsutvalget overlevert til statsråd Henrik Asheim. Rapporten løfter frem et stort behov for arbeidskraft innen IKT som en av hovedutfordringene som må løses.

Norge er et lite land, og vi samarbeider tett med andre land og markeder. Teknologisk utvikling preger menneskene, økonomien og samfunnet i økende grad, og med nye jobber følger nye kompetansebehov. Utviklingen setter både samfunnet og innbyggerne under press. Dersom vi skal opprettholde et produktivt arbeidsliv, gode velferdstjenester og høy sysselsetting, er det behov for at alle arbeidstakere utvikler sin kompetanse gjennom yrkeskarrieren.

Utvalget fremhever i rapporten følgende aspekter:

  • Noen sentrale ferdigheter (grunnleggende kognitive, digitale, sosiale og emosjonelle) danner fundamentet for kompetanse.
  • Det er særlig mangel på kvalifisert arbeidskraft innen helse, bygg og IKT.
  • Endringer i teknologi, klima og demografi fører til nye kompetansebehov.
  • Arbeidslivsrelevansen i høyere utdanning er god, men varierende kvalitet i praksis er en særlig utfordring.
  • Ujevn kjønnsbalanse i mange utdanninger er en utfordring for arbeidslivet.
  • Skjevfordeling i guttenes disfavør i mange yrker, men fortsatt er jentene i mindretall innen siving/ingeniør-utdanningene.
  • Den norske arbeidslivsmodellen bidrar til kompetanseinvesteringer i arbeidslivet.
  • Mange deltar for lite i læringsaktiviteter.
  • Regional kompetansepolitikk er viktig.
  • Dimensjoneringen av VGS bør i større grad reflektere arbeidsmarkedets behov.