Teknologifagene blomstrer og jentene er med!

Søkertallene til høyere utdanning er klare - vi ser blant annet at søkertallene til teknologiutdanningene fortsetter å øke.

Morten beskjært


Studier innen informasjonsteknologi har en økning på hele 6,4% sammenlignet med i fjor, noe som dermed forsterker den gode utviklingen fra 2018 – der hele 21,6% flere enn i 2017 hadde informasjonsteknologi som førstevalg. Sett over flere år, opplever disse fagene en eventyrlig økning i søkertallene.


“«NSR har hatt økt fokus på informasjonsteknologiske fag over flere år, og flere av våre kampanjer har rettet seg mot dette området. Det er derfor svært gledelig at søkertallene de siste årene har hatt en slik positiv utvikling, og det er en bekreftelse på at vi er på rett vei,» sier leder for Nasjonalt senter for realfagsrekruttering, Morten Sørlie.”

Jentenes interesse for teknologifag øker. Sammenlignet med fjoråret, har hele 15,2% flere jenter søkt opptak til informasjonsteknologiske fag. 4,1% flere jenter ønsker nå å studere teknologiske fag (ingeniør, siving) sammenlignet med året før.

«NSR har i flere år hatt ansvar for og samarbeidet om en rekke prosjekter der økt jenterekruttering har vært hovedmålsettingen, og de gode jente-søkertallene kan ses på som et uttrykk for at vi lykkes med det vi gjør», sier Sørlie.

Søkertallene til maritime (teknologiske) fag har samlet økt med hele 15,3% sammenlignet med fjoråret, og hele 18% jenter ønsker nå å studere maritime fag sammenlignet med 12% i fjor.

Selv om hver tiende førstevalgssøker i 2019 velger teknologiske fag (ingeniør, siving), så ser vi i år en svak tilbakegang for de tre årig (bachelor) ingeniørfagene. Disse går tilbake med 4.4 % i forhold til fjoråret, men det er positivt med oppgang på vel 2% for siving-fagene. I følge NHO sitt Kompetansebarometer for 2018 oppgir 6 av 10 medlemsbedrifter at de har et udekket kompetansebehov, derav oppgir hele 46% at de trenger flere ingeniører. Dette er informasjon som de unge må få, og dette skal senteret bidra til, sier Sørlie.

Innen de klassiske realfagene fortsetter tilbakegangen fra i fjor, og dette er en utvikling som vi må ta på alvor. Arbeidsmarkedet vil ha behov for biologer, fysikere, matematikere og kjemikere også i årene som kommer.

Oppsummert så kan vi glede oss over at jentene styrker sin posisjon i alle typer teknologiske fag (både innen informasjonsteknologi, ingeniørfag og siving-fag), og at søkertallene til maritime fag viser en styrket tro på yrkesmulighetene innen oljenæringen. Jentefokus og innsats rettet mot teknologifagene ser ut til å nå frem til de unge.