Svært gode søkertall for MNT-fagene

Hele 150 784 personer, altså 8,7% flere enn i fjor har søkt høyere utdanning, og en kan dermed se klare tendenser i retning av at høyere utdanning fremstår som et trygt alternativ i usikre tider.

Nsr no SO3

Det har vært knyttet stor spenning til hvordan COVID 19-pandemien ville påvirke søkertallene til høyere utdanning, og i dag kom Samordna Opptak med svaret.

Når det gjelder MNT-fagene, så er det svært gledelige tall som nå kan presenteres.
Nasjonalt senter for realfagsrekruttering har i flere år jobbet for økt jenterekruttering til IKT-utdanninger og -yrker, og det er derfor svært positivt når vi ser at nærmere 30% av søkerne til Informasjonsteknologiske fag i 2020 er jenter. Dette tilsvarer en prosentvis økning fra fjoråret på hele 28% hos jentene. Hos guttene har 8,7% flere enn i fjor søkt, og samlet sett gir dette en økning på 13,7% sammenlignet med 2019.

De andre MNT-fagene opplever også en svært god utvikling sammenlignet med fjorårets søkertall.
De klassiske realfagene (matematikk, biologi, fysikk, kjemi, geologi) har 12% flere søkere enn i fjor, og brutt ned på kjønn finner vi her at 13,3% flere jenter og 10,7% flere gutter søkte disse fagretningene i år. Etter en nedgang de to siste årene, er vi nå derfor tilbake på samme antall førstegangssøkere som i toppårene 2015-2017.

Når det gjelder ingeniør og siving-fagene, så er økningen positiv også her. De 3-årige bachelorene i ingeniørfag har 6,7% flere søkere enn i fjor, og man bør i den sammenheng merke seg at de lokale opptakene via Y-vei og TRES ikke omfattes av Samordna Opptak sin statistikk. Ingeniørfagene har nå nådd en kvinneandel på over 20% av førstegangssøkerne, men denne typen studier ligger fortsatt helt i nederste del av den samlede statistikken når det gjelder kvinneandel på studiene – og må derfor opprettholde et tydelig fokus på jenterekrutteringen. De femårige mastergradene i teknologi (siving) er opp 4% fra i fjor, og har nå en kvinneandel på om lag 33%. Arkitekt har 9% flere søkere sammenlignet med fjoråret, og maritime fag er opp 7,6% fra i fjor.

I 2020 har nær 10% av søkerne et studium innen utdanningsområdet «teknologiske fag» som sitt førstevalg. Dette tilsvarer en økning på 5,1% fra i fjor, og viser dermed at slike typer utdanninger seiler opp som attraktive valg blant de unge.

Fokuset på behovet for IKT-kompetanse i samfunnet har vært stort de siste årene, og dette gjenspeiles i at 4,7% av alle søkere til høyere utdanning i 2020 valgte Informasjonsteknologi som sitt førstevalg. «Digitaliseringen i samfunnet øker, og det kan virke som at de unge har gjort gode refleksjoner og koblet dette til valg av utdanning», sier leder for Nasjonalt senter for realfagsrekruttering, Morten Sørlie. Sørlie finner det ekstra gledelig at arbeidet med å rekruttere flere jenter til IKT-utdanninger ser ut til å lykkes. «Det er langt igjen til full kjønnsbalanse innen IKT, men når 30% jenter søker denne typen utdanninger så har vi absolutt tatt gode steg i riktig retning».