Evaluering av Jenter og teknologi

Rapporten viser gledelig til positive resultater, og at aktivitetene som arrangeres i regi av Jenter og teknologi både påvirker, og treffer, jentene godt.

Image from i OS 2

På oppdrag fra Bufdir har Vestlandsforskning gjennomført en evaluering av prosjektet Jenter og teknologi. Prosjektet er et samarbeid mellom NHO, NITO og Nasjonalt senter for realfagsrekruttering.

Jenter og teknologi har som mål å informere og inspirere flere jenter til å få øynene opp for mulighetene som finnes innenfor realfag og teknologi. Bedriftene i NHOs kompetansebarometer viser et stort behov for tekniske fagarbeidere, ingeniører og realister, og dette er også områder med lav kvinneandel. Derfor jobber prosjektet spesielt for å bryte oppfatninger om hvilke utdanningsvalg som passer best for jenter og gutter.


Image from i OS 3
Martine (NSR) og Mari (UiO) presenterer ENT3R på Jenter og teknologi arrangementet i 2021

Evalueringen har benyttet kvalitative intervjuer og en kvantitativ spørreundersøkelse hos samtlige målgrupper for Jenter og teknologi – jenter, lærere, foreldre og rollemodeller, for å få en bred forståelse av hvordan tiltakene fungerer.

Som tidligere forskning også har vist trekker Vestlandsforskning frem i evalueringen at både arbeidsmarkedet og utdanningssektoren i Norge er sterkt kjønnsdelt, og at dette påvirker hvilke utdanningsvalg som oppfattes som best passende for jenter og gutter. Forestillinger om at teknologi er et felt bedre egnet for gutter og menn eksisterer i stor grad fremdeles, og fører til at jenter i større grad trenger støtte for å ta mer utradisjonelle utdanningsvalg innen teknologi. Jenter oppmuntres ikke i lik grad som gutter til å velge utdanning innen teknologi, verken i utdanning eller fritid. Dette er noe av det Jenter og teknologi jobber mest med, å oppmuntre jentene til å se at teknologi kan være noe for dem.

Rapporten peker på at økt innsikt i teknologistudier og karriereveier viser positiv effekt på jenters oppfatning av, og sjanse for at de velger denne retningen. Det påpekes at Jenter og teknologi gjør nettopp veien til teknologi både mer synlig og relevant for jentene. Dette gjøres ved å blant annet vise frem unge kvinnelige rollemodeller, som gir jentene innsikt i teknologiutdanninger og -yrker som mange ikke får gjennom andre kanaler.

Jenter og teknologi kan virke som en kompensasjon for de jentene som får lite oppmuntring eller støtte rundt teknologi og realfag fra sine omgivelser. For jenter som har flere motivasjonskilder kan tiltaket ha en forsterkende effekt. Selv om det er vanskelig å vite akkurat hvor mye tiltaket og arrangementene påvirker, svarer 59 % av de spurte jentene at Jenter og teknologi har hatt betydning for ett eller flere av utdanningsvalgene de hadde gjort, eller planla å gjøre.

Det kommer også frem i rapporten at det å være hands-on med teknologi er noe jentene savner. Med dette som utgangspunkt lanserer Jenter og teknologi bedriftsbesøk som en del av de nye Jenter og teknologi-dagene over hele landet denne høsten. Her vil jenter i 9. og 10. klasse inviteres til en teknologibedrift i nærmiljøet hvor de vil få delta på workshops med virkelighetsnære utfordringer, i tillegg til å lære om hvordan de lokale bedriftene bidrar i samfunnet. Vi gleder oss til å se hvordan dette blir.

Det er vanskelig å peke på én ting som årsak til at andel kvinnelige søkere til teknologi, realfag og tekniske yrkesfag stadig øker, men vi kan si at Jenter og teknologi er med å bidra til å synliggjøre veien til teknologi for jenter.

Rapporten skrevet av Vestlandsforskning er tilgjengelig i sin helhet her: https://bufdir.no/Bibliotek/Dokumentside/?docId=BUF00005325 .