Årets søkertall til høyere utdanning

Pandemien har fra 2020 bidratt til rekordmange søkere til høyere utdanning, og det knyttet seg derfor stor spenning til årets tall.

Studenter

Vi er over i en mer normalisert hverdag, der unge igjen kan studere utenlands og der arbeidsmarkedet igjen fungerer som normalt. Og som forventet – vi ser i 2022-tallene en markant nedgang i interessen for universitets- og høgskolestudier. Sammenlignet med fjoråret er nedgangen på hele 12,4 prosent, noe som gir lavere søkertall for alle typer studier. Det er likevel verdt å merke seg at MNT-fagenes tilbakegang er langt svakere enn de fleste andre utdanningsområdene i Samordna Opptak.

I Samordna Opptak kategoriseres både ingeniør, siving (master), maritim og arkitekt under fanen «teknologiske fag». Ved årets opptak har nær 20 prosent av alle søkerne minst ett teknologistudium på sin søknad, og om lag 10 prosent av alle søkere har et studium innenfor utdanningsområdet som sitt førstevalg. De teknologiske fagene har samlet sett en prosentvis nedgang i førstevalgssøkere på 5,5 prosent sammenlignet med fjoråret. Alle utdanningstypene innenfor utdanningsområdet har en nedgang i søkermassen, men tilbakegangen er størst for siving-studier (- 8,2 prosent) og arkitekt (- 11 prosent). Tidligere er det siving-studiet som har hatt flest søkere innen studieområdet, men i år har ingeniørstudiet overtatt førsteplassen.

I Samordna Opptak er Informasjonsteknologi skilt ut som eget utdanningsområde, på tross av at spesielt ingeniør og siving-fagene i stor grad inneholder IKT-rettede fag. 5 prosent av alle søkerne har valgt dette utdanningsområdet som sitt førstevalg, noe som gir en nedgang fra i fjor på 2,8 prosent.

Når det gjelder de klassiske realfagene (biologi, kjemi og fysikk) er nedgangen på 1,8 prosent fra i fjor, og 2,7 prosent har dette utdanningsområdet som sitt førstevalg.

Picture 1
(Tabellene er hentet fra Samordna Opptak sitt faktanotat fra april 2022.)

Søkertallene til høyere utdanning har i mange år reflektert en situasjon der kvinnene er i flertall, og de nærmer seg snart 60 prosent av den totale søkermassen. På tross av dette har kvinner vært sterkt underrepresentert både innen teknologiske fag og informasjonsteknologi, som fortsetter å være de studieområdene med størst kjønnsmessig ubalanse. Kun 21,9 prosent av søkerne til ingeniørstudier er i år kvinner, og for siving-studiet er tallet 36,2 prosent. Informasjonsteknologi har gjort store sprang de siste årene og har nå en kvinneandel på 30,5 prosent, men potensialet er fortsatt stort.

Picture 2
(Tabellene er hentet fra Samordna Opptak sitt faktanotat fra april 2022.)