MN Tkonf nsr no

MNT konferansen 2021

Utdanningskvalitet i et bærekraftsperspektiv

Hvordan kan bærekraftsmålene øke kvaliteten på MNT-utdanningene?


MNT utdanningene skal bidra til å løse bærekraftsutfordringene gjennom kandidatene de uteksaminerer og da trenger vi undervisningsformer som legger tilrette for dette. Konferansen handler om utdanningskvalitet - og tittelen er en utfordring til fagmiljøene som hvordan bærekraftsperspektivet kan bidra til økt kvalitet i utdanningene.

Kvaliteten på utdanningene kan utvikles med utgangspunkt i en eller flere av knaggene bærekraftsmålene representerer. Flere institusjoner og mange bedrifter har allerede tatt i bruk bærekraftsmålene som strategisk ramme. Arbeidslivsrelevans henger tett sammen med dette. Innovasjon, digitalisering og bærekraft ses ofte i sammenheng, og tverrfaglighet er nødvendig. Aktive læringsformer fremmer dette. Rekruttering, gjennomstrømning og kjønnsbalanse kan påvirkes av at MNT-feltet arbeider med bærekraftsmålene på en god måte.

Påmelding kommer

Velkommen til konferanse.

Skjermbilde 2020 02 17 kl 12 49 50

Vi ønsker konferansebidrag. Konferansens parallellsesjoner skal ta utgangspunkt i disse og forfatterne vil få mulighet til å presentere et sammendrag og diskutere med deltagerne.

"Utdanningskvalitet i et bærekraftsperspektiv" er overordnet tema til inspirasjon og en fordel i vurderingen, men tema for bidrag er ikke begrenset til dette. Likevel ønsker vi at en vesentlig del av bidragene er knyttet tett opp mot bærekraftsperspektivet for at vi skal sikre et gjennomgående innhold i konferansen.

Interesserte inviteres til å dokumentere, dele og diskutere sine erfaringer og sitt arbeid for å fremme utdanningskvalitet på MNT-konferansen 2021.

Konferansen vil inneholde både parallellsesjoner med presentasjon og diskusjon av de aksepterte konferansebidragene og plenumssesjoner.

Vi ønsker at du/dere melder interesse senest 15.oktober 2020, med et inntil en sides sammendrag (ca 300 ord).

Informasjon om hvor sammendraget skal sendes kommer her.

Tidsfrister:

Melding av interesse. Inntil en sides sammendrag: 15.10.2020
Det blir mulig å sende inn det innledende sammendraget i uken før fristen (uke 41 og 42).
Tilbakemelding om akseptert bidrag: 13.11.2020
Ferdig 3-5 siders konferansebidrag (Finished conference paper): 15.01.2020
Tilbakemelding til forfattere (Notification to authors): 15.02.2021
Presentasjon på MNT-konferansen: 15. 03– 16.03.2021

Bidrag skal inneholde:

 • Tittel – Maksimum 15 ord.
 • Forfattere og institusjon – Angi kontaktinformasjon for samtlige medvirkende forfattere.
 • Nøkkelord – Inntil 5 nøkkelord, angis i innsendningsprosessen av bidrag.
 • En sides sammendrag – ca 300 ord samt referanser – totalt maksimum 1 side.
 • Endelig konferansebidrag, 3-5 sider.
 • Mal: Her finner du Proceedings Template i Word-format
 • Bidrag kan lastes opp i word- eller pdf-format.
 • Innsending: (Lenke kommer her)

Presentasjonsform:

Konferansen vil inkludere plenumssesjoner med inviterte foredragsholdere og parallellsesjoner med presentasjon og diskusjon av de aksepterte konferansebidragene. Bidragene vil kunne presenteres på ulike måter og det oppfordres til å legge opp til god dialog og gjerne til å benytte egne pedagogiske grep.

Uansett presentasjonsform skal bidraget dokumenteres skriftlig i artikkelformat. Språk for bidraget kan være norsk, annet skandinavisk språk eller engelsk.

Ved innsending av bidrag ber vi om at det også gis et begrunnet ønske for presentasjonsform.

Etter konferansen er det mulighet for å sende videreutviklet artikkel (5-8 sider) til review for presentasjon i Nordic Journal of STEM-Education i løpet av 2021. Tidsskriftet gir publiseringspoeng på nivå 1. Tidsskriftet er Open Access og publiserer løpende.

Den endelige artikkelen skal primært være reflekterende og ikke beskrivende, dvs. at teksten ikke bare beskriver hva som er gjort, men også reflekterer over hvorfor og hvordan - samt hva resultatene av undersøkelsene er. Dette skal være forankret i pedagogisk resonnement. Dette må fremkomme av sammendraget. Sammendraget og endelig bidrag bedømmes av reviewkomiteen.

Kriterier for review:

 • Relevans for formål og tema
 • Potensial for å stimulere til diskusjon om undervisning og læring
 • Interessant, generaliserbart og anvendbart for undervisere i høyere utdanning generelt og MNT-utdanning spesielt
 • Refleksjon og diskusjon
 • Forankret i pedagogisk resonnement
 • Vitenskapelig formelle vurderingskriterier:
  • Er bidraget godt strukturert og formulert?
  • Er målene tydelig formulert?
  • Er metode beskrevet og diskutert?
  • Er resultatene tydelig presentert og godt underbygget?
  • Er konklusjon klar?
  • Er referansene relevante?
  • Reflekterer tittelen artikkelens innhold?
  • Gir bidraget noe nytt til feltet?

Reviewkomite:

Mette Mo Jakobsen, PhD, Universitets- og Høgskolerådet
Reidar Lyng
, PhD Førsteamanuensis NTNU, Redaktør for Nordic Journal of STEM Education
Roy Andersson
, Førsteamanuensis og pedagogisk konsulent, Lunds Tekniska Högskola, Førsteamanuensis II, bioCEED, UiB
Henrik Kofoed Nielsen
, professor ved Universitetet i Agder
Corinne Feremans, Førsteamanuensis, Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag, Institutt for prosess-, energi- og miljøteknologi, ved USN.

Temanummer MNT av tidsskriftet Uniped har publisert bidrag fra MNT-konferansen 2015. På nettsiden til Nordic Journal of STEM-Education finnes artikkelsamling fra MNT-konferansen 2019s, samt videreutviklede artikler som er publisert i tidsskriftet. Dette kan gi inspirasjon for videre arbeid med Scolarship of Teaching and Learning, SoTL.

Skjermbilde 2020 02 17 kl 12 49 50

Påmeldingen er ikke klar enda.

Kontaktpersoner

Open Access tidsskrift Nordic Journal of STEM Education

Artiklene som presenteres på konferansen vil presenteres på tidsskriftets nettside som spesialutgave.

I etterkant av konferansen vil det være mulig å videreutvikle konferansebidragene til artikler som kan sendes inn til fagfellevurdering for eventuell publisering av full artikkel i tidsskriftet. Vektleggingen av de formelle vitenskapelige vurderingskriteriene vil være større for bidrag som vurderes for tidsskriftpublisering. Fagfellevurderte godkjente artikler i tidsskriftet vil gi publiseringspoeng.

Tidsskriftet Nordic Journal of STEM Education sin nettside: http://www.ntnu.no/ojs/index.php/njse

Skjermbilde 2020 02 17 kl 12 49 50

MNT-konferansen har som formål å fremme MNT-utdanningenes kvalitet og relevans gjennom å bidra til forskningsbasert og vitenskapelige tilnærming til undervisning og læring – SoTL (Scholarship of Teaching and Learning) – slik vi kjenner det fra forskning. Interesserte inviteres til å dokumentere og dele sine erfaringer og arbeid for å fremme utdanningskvalitet.


Målgruppe for konferansen

 • Vitenskapelig ansatte innen MNT-utdanning
 • Personer som er aktive innenfor utdanningsledelse; dekaner, programansvarlige, undervisningsledere, administratorer og studieveiledere
 • Ansatte innenfor pedagogikk og fagdidaktikk innenfor MNT-utdanning
 • Utdanningenes interessenter; studenter, ansatte i videregående opplæring og relevant arbeidsliv

Konferansens mål

 • Bidra til utvikling av MNT-utdanningers kvalitet og relevans gjennom kunnskapsdeling og dialog
 • Oppmuntre til diskusjon om undervisning og læring i MNT-utdanning
 • Gi underviserne en mulighet til å dokumentere og dele sine pedagogiske erfaringer
 • Samle dokumenterte og evaluerte eksempler på gode og innsiktsfulle tanker og aktiviteter

Legge til rette for dialog mellom ulike aktører (vitenskapelig ansatte, ledelse, studenter, administrasjon, videregående opplæring, arbeidsliv og internasjonale aktører)

Arrangører MNT-konferansen 2021
Universitets- og høgskolerådet, UHR ved fagstrategisk enhet for matematikk, naturvitenskap og teknologi, Nasjonalt senter for realfagsrekruttering og Universitetet i Agder

Skjermbilde 2020 02 17 kl 12 49 50
MN Tkonferansen2021 Logo svart

Tid

15. - 16. mars 2021

Sted

Kristiansand

For hvem

Konferansen retter seg i hovedsak mot undervisere i MNT-fag på universitet eller høyskole